Od momentu powstania metoda georadarowa znajduje coraz szersze zastosowanie w różnych, często bardzo odległych gałęziach przemysłu. Co więcej: stale ewoluuje, spektrum dziedzin w których jest wykorzystywana rozciąga się od geologii i górnictwa poprzez badania inżynieryjne i archeologię na kryminalistyce i defektoskopii kończąc.

Badania inżynieryjneStrukturalna integralność infrastruktury transportowej, drogowej i kolejowej, ma kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania ośrodków miejskich oraz gospodarki. Uszkodzona infrastruktura może prowadzić do poważnych opóźnień i może kosztować miliony nie tylko w bezpośredniej naprawie, ale także w utraconych dochodach.  
GPRadar specjalizuje się w badaniach geofizycznych w celu szybkiej i    dokładnej oceny stanu infrastruktury kolejowej i drogowej minimalizując wpływ badań na codzienne korzystanie z sieci oraz dostarczając  szczegółowych danych do wykorzystania przy planowaniu rozwoju i modernizacji.
GPRadar może dostarczyć cennych informacji, takich jak:
 -->Wady strukturalne 
 -->Grubość warstwy konstrukcyjnych oraz ich budowa
 -->Lokalizacja rur, kanałów, tuneli.
 -->Ocena integralności warstw przypowierzchownych
 -->Monitoring zanieczyszczeń 
 -->Dane geotechniczne niezbędne przy projektowaniu i budowie

Sprawny i bezpieczny system kolejowy ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju przemysłu i społeczności. Pomimo, że jest relatywnie drogi w budowie i utrzymaniu odgrywa kluczową rolę w transporcie towarów i usług.  GPRadar stosując holistyczne podejście do zagadnienia badania nasypów kolejowych koreluje różne dostępne metody geofizyczne oraz ich warianty w celu  zapewnienia pełnej informacji niezbędnej zamawiającemu. Opracowaliśmy metodykę akwizycji danych, analizy i interpretacji wyników. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprawnie przeprowadzić badania i przedstawić wyniki.
Regularnie przeprowadzamy badania w obrębie wałów, nasypów kolejowych i drogowych. Staramy się stale rozwijać dostosowując rozwiązania do           realizacji konkretnych badań.
GPRadar bada trzy główne obszary infrastruktury kolejowej:  nasypy kolejowe, stacje i perony, obiekty inżynierskie (wiadukty etc.)

Nasyp kolejowy:
 -->Przebieg i miąższość warstw
 -->Ocena stanu nasypu
 -->Ciągłość warstw
 -->Poszukiwanie szczelin i pustek 
 -->Lokalizacja rur i kabli biegnących wzdłuż lub w poprzek nasypu

Stacja i peron
 -->Integralność konstrukcji płyt betonowych i detali zbrojeniowych
 -->Grubość i stan ścian oporowych 
 -->Lokalizacja rur, kabli i innych mediów

Obiekty inżynierskie
 -->Ocena posadowienia konstrukcji inżynierskich
 -->Lokalizacja rur, przepustów, kabli
 -->Badanie oporności gruntu
 -->Oceny geotechniczne mostów, koleii, przepustów

Ocena stanu nawierzchni dróg i nasypów

Polskę oplata sieć ponad 383 tysięcy kilometrów dróg. Co roku powsaje wiele kilometrów nowych, jeszcze więkasza ilość jest modenizowana. Badania stanu nawierzchni dróg i nasypów ma ogromne znaczenie dla zapewnienia spójności całego systemu transportu. Stosowane metody muszą maksymalizować uzyskane dane, minimalizując zakłócenia w sieci.

GPRadar wykonuje badania pasów drogowych i lotniskowych:
 -->Profilowanie georadarowe z wykorzystaniem całego spektrum anten
 -->Tomografia elektrooporowa
 -->Geosejsmika

Powyższe metody zapewniają takie informacje jak:
 -->Ciągłość warstw dudujących nasyp
 -->Lokalizacja szczelin oraz osłabień gruntu

Archeologia


Źródła archeologiczne czyli znajdujące się w ziemi lub w wodzie materialne pozostałości działań ludzkich stanowią zaczątek odtworzenia społeczno-kulturowej przeszłości człowieka. Dziedzictwo archeologiczne reprezentuje ważną część dziedzictwa kulturalnego każdego narodu a utrwalanie tego jest szczególnie ważne w naszych czasach, tak narażonych na zapomnienie się w galopującym konsumpcjonizmie.

Problemy związane z badaniami i zarządzaniem terenami archeologicznymi oraz dziedzictwem kulturowym rozwijają się codziennie, szczególnie w obrębie dużych skupisk ludzkich a te jak wiadomo nieustannie poszerzają swoje granice. W większości dużych miast znajduje się co najmniej kilka stanowisk archeologicznych o istotnym znaczeniu historycznym i artystycznym. Ochrona ich stanowi nie tylko obowiązek ale i powinność.

W tym kontekście badania georadarowe wydają się być wręcz dedykowane dla archeologii. Nieinwazyjność, szybkość przeprowadzenia badań oraz ich skuteczność predysponują GPR do stania się podstawowym środkiem badawczym niezbędnym na każdym stanowisku archeologicznym oraz jako wsparcie dla pasjonatów.

 

Dysponujemy najbardziej  wyspecjalizowanym sprzętem dostępnym na rynku umożliwiającym zbadanie dużych obszarów podłoża w wysokiej rozdzielczości i głębokości penetracji. Zbieramy, mapujemy oraz interpretujemy zebrane dane w użyteczne informacje.

GPR w archeologii zapewnia ponadto bardzo potrzebny kompromis pomiędzy niezbędnymi badaniami a zachowaniem delikatności w badaniach miejsc pochówku, zbiorowych mogił, cmentarzy.

 

GPR jest niezastąpione przy poszukiwaniu:

- miejsc pochówku, krypt, cmentarzy, mogił;

- tuneli, piwnic, zasypanych kondygnacji;

- pozostałości budowli, fundamentów, murów, fortów;

- sprzętu wojskowego z czasów I i II Wojny Światowej, takiego jak czołgi, pojazdy, pociski;

etc.

Ochrona środowiska


Inspekcja składowisk odpadów, detekcja nieszczelnych instalacji.

Badania inżynieryjne


Detekcja uzbrojenia ( rury , przewody, etc. )